Цели и приоритети

ПОЛИТИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТИ НА СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ

НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

СДС има една ясна ценност – отстояване на дясното!

Като мислене, като действие, като визия за настоящето и бъдещето!

Какво е дясното?

Първо и най-важно – дясното е свобода!

Дясното е инициатива, традиция и законност!

Смисълът на дясната политика е да осигури тази свобода чрез ясни правила.

Без странични зависимости, без страхове, без компромиси!

НАШАТА ПОЛИТИКА

Основа на дясното е работещата, активна, предприемчива средна класа. Тази, която в момента е сведена до 20% от обществото ни. Тя е приоритет в нашата политика. Ние облекчаваме всички режими, които спъват предприемчивостта. Ние активираме добрите закони и премахваме дублиращите се длъжности в администрацията. Ние гарантираме назначенията чрез професионални конкурси, а не чрез лични и политически услуги.

Ние издигаме като национален приоритет развитието на българската икономика и увеличаването на доходите!

Всички проблеми в България се дължат на слабо работещата икономика и на ниските приходи в бюджета!

I. Икономика

Насочваме всички управленски политики за бизнеса в България към изграждането на по-добра среда в сравнение с европейските и световните икономики.
Запазваме плоския данък като гаранция за висока събираемост, противодействие на корупцията и борба със сивата икономика;
Облекчаваме данъчната политика като процедури – по-прости, по-кратки, по-ясни;
Влизаме в Еврозоната и прекратяваме Валутния борд като гаранция за икономически растеж;
Въвеждаме минимално почасово заплащане по браншове;
Премахваме „минималната работна заплата”, като запазваме минималните прагове за осигуряване и самоосигуряване по браншове;
Съкращаваме режимите и процедурите във всички сектори. Преминаваме от разрешителни към уведомителни процедури;
Приемаме Закон за частния фалит;
Приемаме икономически стимули за износителите и фирмите, създаващи иновативни продукти.
Облекчаваме режима на кредитиране чрез изграждане на взаимоспомагателни каси и регламентиране дейността на кредитните кооперации.

II. Образование и наука

Увеличаваме рязко /до 6%/ бюджета за образование и наука за сметка на бюджетите на МВР и държавния административен апарат;
Поставяме учителя в центъра на системата на основното и средното образование и му гарантираме финансова независимост от броя учениците;
Предлагаме специална политика за работа с настоятелствата с цел насърчаване връзката между училището и родителите;
Осигуряваме 300 000 таблета за българските училища;
Оптимизираме броя на университетите и програмите им с цел поне две български висши училища да влязат в топ 100 на световните университети;
Регламентираме включването на бизнеса в образователния процес и развитието на учебните програми;
Развиваме научни области, чиито резултати са практически приложими.

III. Здравеопазване

Премахваме монопола на Здравната каса чрез създаване на конкурентни Здравни каси. По аналог с пенсионната система ще въведем дълго отлагания „втори стълб“ – доброволно осигуряване с реален избор между конкуриращи се здравни фондове;
Предлагаме младите лекари да бъдат зачислявани за специализация по месторабота (да имат всички права на лекари в лечебните заведения – заплата, осигуровки, отпуски и др.);
Привеждаме в реално действие принципа „парите следват пациента”, като гарантираме на пациентите свободен избор на лечебно заведение, конкуренцията между лечебните заведения и техния достъп до обществено финансиране при равни права и задължения;
Изваждаме разходите за Спешна помощ от Здравната каса и приемаме специален Закон за спешната помощ;
Възстановяваме договорното начало между Здравноосигурителните каси и Българския лекарски съюз с арбитър Министерство на здравеопазването, като това договаряне ще определя цените на всяка медицинска дейност;
Провеждаме прозрачна лекарствена политика, като поверим контрола по изпълнението ѝ на неправителствени и пациентски организации;
Провеждаме структурна реформа за премахване на отдели с дублиращи се функции.

IV. Околна среда,климат, гори и води

Въвеждаме строг контрол върху защитените територии. Премахваме незаконните строежи в защитените зони и територии;
Изискваме възстановяване на увредената природа до естественото ѝ състояние;
Утвърждаваме в национален мащаб системи за разделно събиране на отпадъци;
Ускоряваме процеса на изграждане на регионални депа за битови отпадъци и премахване на нерегламентираните сметища;
Променяме системата за формиране на такса смет, така че да бъде на база генерираното количество отпадъци;
Увеличаваме площта на горите;
Премахваме монополите в ползването на горския ресурс;
Ускоряваме изграждането на пречиствателни станции за отпадни води и канализационна мрежа с цел намаляване на загубите на вода (в момента е над 60%).

V. Земеделие и храни

Задължаваме големите вериги супермаркети да включат в асортимента си минимум 50% българска продукция;
Облекчаваме условията за коопериране на дребните земеделски производители за по-пълно ползване на европейски субсидии;
Въвеждаме ограничителни мерки на субсидирането до 15 000 дка и горна граница на собствеността, диференцирана по региони;
Създаваме Национална генна банка за съхранение на местни сортове земеделски култури и породи животни;
Възстановяваме съществуващите и изграждаме нови напоителни системи в земеделски райони с трайна тенденция към засушаване;
Усъвършенстваме технологиите за отглеждане на култури в условията на засушаване и воден дефицит;
Стриктно регулираме индустриалния риболов, вкл. чрез временни забрани върху риболова на определени видове със стопанска значимост;
Създаваме работещ Гаранционен фонд в земеделието, като намаляваме размера на банковата гаранция при субсидиране на проекти.

VI. Съдебна система и правов ред

Организираме широк обществен дебат за промени в конституцията, който да доведе в следващите две години до последното в историята на България Велико народно събрание;
Предлагаме пряк избор на съдии и регламентираме лобизма;
Елиминираме възможността за политическо вмешателство в съдебната власт чрез избор на представители от парламентарните квоти с мнозинство от 2/3 от народните представители;
Търсим отговорност от магистрати, по чиито решения България е била осъдена да заплати обезщетения от международните съдилища;
Въвеждаме забрана за извършване на съдебно-процесуални действия срещу граждани без предварително уведомяване със срок, позволяващ да се вземат адекватните мерки за представяне в съда;
Предлагаме нов законодателен ред за помилванията, със силно увеличена гражданска квота при взимането на окончателно решение.

VII. Социална политика

Насърчаваме раждаемостта до трето дете включително чрез нова и адекватна политика в областта на социалното подпомагане;
Въвеждаме бонусна система за всички социални помощи и услуги, обвързана с редовно посещение и резултати от учебните занятия на децата и младежите;
Поставяме Сребърния фонд под контрола на БНБ;
Привеждаме селските пенсии в съответствие тези на работниците и служителите;
Осигуряваме домашен социален патронаж в отдалечените селски и планински райони.

VIII. Култура

Постигаме консенсус за изработване на Национална културна стратегия 2020;
Превръщаме материалното и нематериалното културно наследство в национален продукт;
Обвързваме културното законодателство с данъчната и осигурителната система;
Създаваме единен фонд за популяризиране на българската култура по света;
Създаваме единна акредитационна институция, управляваща авторските права в България;
Децентрализираме управлението и финансирането на регионалните културни продукти;
Лобираме за общоевропейски Закон за културното и историческо наследство.

IX. Отбрана

Обновяваме образователния и учебен процес на воинския състав с цел удължаване на професионалния живот на заетите в сферата на отбраната чрез преквалификация за гражданска професия;
Въвеждаме задължителни консултативни съвети при закупуване на военна техника;
Възлагаме новите военни разработки на български научни организации и фирми от българската отбранителна индустрия.

X. Вътрешен ред и сигурност

Променяме законовия статут за неизбежната самоотбрана, като разширяваме полето на защита и премахваме текстовете за „пропорционалност” на защитата спрямо нападението, даваме право за използване на всички средства в рамките на закона за предотвратяване на грабеж;
Предлагаме превенцията да бъде цел и основна форма на дейност на органите на МВР с цел спешно ограничаване на битовата престъпност;
Въвеждаме „Горска полиция” и защита на земеделската продукция.

XI. Гражданско общество

Променяме Закона за референдумите, като въвеждаме електронни референдуми;
Предлагаме нов Избирателен кодекс с въвеждане на електронно и предварително гласуване;
Отзоваваме лица на изборни длъжности при злоупотреба с доверието на избирателя;
Предлагаме пряк обществен достъп до всички документи и процедури за пълна прозрачност на работата на държавните институции;
Въвеждаме индивидуална наказателна и имуществена отговорност на членовете на колективни органи, вземащи решения (Министерски съвет, общински съвети и др.) за разпореждане с имущество, природни и финансови ресурси, при констатирано накърняване на обществения интерес или престъпление, освен ако не са гласували „против” взетото решение;
Въвеждаме наказателна отговорност при незаконосъобразни решения на администрацията, водещи до увреждане на околната среда, природните ресурси и човешкото здраве.

XII. Спорт

Връщаме масовия спорт в ежедневието на българите;
Въвеждаме допълнителни часове по спорт като извънкласна дейност;
Предлагаме данъчни облекчения за фирми и организации, подпомагащи масовия спорт.

XIII. Деца, Младежи и Емиграция

Насърчаваме младежката заетост чрез активизиране на стажантските програми и данъчни облекчения за работодатели при наемане на лица без трудов стаж;
Облекчаваме режима на кредитиране на младите предприемачи;
Насърчаваме младите хора за придобиване на нова квалификация, съобразена с пазарните условия и европейските изисквания.

XIV. Енергетика

Трансформираме ДКЕВР от придатък към Министерски съвет в представителен национален обществен орган;
Търсим съдебна отговорност на всички лица, сключили дългосрочните договори, довели до високите цени на тока;
Предлагаме строг обществен контрол на разходите на всички ЕРП;
Въвеждаме свободен енергиен пазар;
Постигаме консенсус за приемане на 20-годишна Национална стратегия като гаранция за енергийна независимост и сигурност.

XV. Туризъм

Създаваме Министерство на туризма;
Развиваме екологичен, културен, спортен, поклоннически и селски туризъм;
Създаваме Национален регистър на туристическите атракции и продукти;
Създаваме ефективен Закон за устройство на Черноморското крайбрежие;
Даваме „особен” статут на курортните селища у нас за избягване на уеднаквяването в изискванията за строителство в градовете и курортите;
Съкращаваме сроковете за обработка на документи в туризма от 14 дни на 24 часа;
Въвеждаме нови програми за професионалното обучение на кадри в областта на туризма.

XVI. Администрация и електронно правителство

Премахваме квотния (партиен) принцип на излъчване на членовете на Сметната палата и разширяваме обхвата на нейните правомощия;
Засилваме превантивния контрол на администрациите;
Създаваме независим публичен орган по вътрешен контрол и одит;
Въвеждаме електронно правителство и електронна община като средство за ограничаване възможностите за натиск върху гражданите от страна на администрацията;
Намаляваме и оптимизираме административния апарат.

XVII. Регионална политика и местно самоуправление

Изграждаме второ изборно ниво на самоуправление, разположено между общинската и централната власт – Изборност на областните управители;
Създаваме цялостна политика за интегрирано териториално развитие на България;
Въвеждане на регионални програми с национално и европейско финансиране;
Връщаме избора на районни кметове, районни общински съвети и им даваме правомощия на първостепенни разпоредители на бюджета;
Приемаме Закон за София.

XVIII. Външна политика

Защитаваме адекватно правата и интересите на българските граждани и българите по света;
Изграждаме стратегия на Балканските страни за единна политика в ЕС;
Провеждаме активна политика за присъединяване към Шенгенското пространство.

XIX. Транспорт, информационни технологии и съобщения

Предлагаме пакет от мерки за обновяване, модернизация и разширяване на железопътната база с бърз, евтин и екологичен вътрешен и интермодален транспорт;
Предлагаме промени в Закона за движение по пътищата, които гарантират бързо и ефективно ограничаване на „войната” по пътищата;
Създаваме единна стратегия за активно развитие на велосипедния транспорт;
Създаваме стратегия за зелен обществен транспорт, която включва мерки за стимулиране развитието на градския електротранспорт;
Променяме данъчната и винетна тарифа за товарни и леки автомобили въз основа на отделяното количество на въглеродните емисии от превозното средство.

XX. Права на човека

Ще проведем референдум за тютюнопушенето;
Предлагаме наказателна отговорност за длъжностни лица, накърнили правата на гражданите;
Инкриминираме случаите на физическо и психическо насилие на основание раса, пол, възраст, етнос, националност, религия, здравословно състояние, политически убеждения, сексуална ориентация и др.;
Предлагаме предоставянето на българско гражданство да става след задължителен изпит по български език и история на България, включително и за кандидатите с български произход.

XXI. Европейски политики

Провеждаме политика за изравняване на субсидиите за България с тези на старите страни членки на ЕС;
Премахваме държавните субсидии за замърсяващи производства;
Провеждаме активна политика за интеграция на Западните Балкани в ЕС и НАТО и за развитие на европейските коридори.

Share

Сайтът използва бисквитки и подобни технологии. Научете повече в нашата Политика относно бисквитките

Политика относно "бисквитките" ("cookies")
Cookies и как ги използваме
Тези правила описват как използваме Cookies и подобни на тях файлове и технологии в своите уебсайтове, напр. Local Shared Objects, известни и като "Flash cookies", web beacons и т.н. Ние ги наричаме с общото наименование "Cookies". Ако посетите нашите уебсайтове и настройките на браузъра ви приемат "Cookies", ние считаме, че приемате да използваме "Cookies“.
Какво представляват "Cookies" и как работят те?
"Cookies" са малки файлове, които се изпращат до компютъра ви от уебсайтовете, които посещавате, и се съхраняват на него. "Cookies" се съхраняват във файловата директория на браузъра ви. Следващия път, когато посетите същия сайт, браузърът прочита "Cookie" и предава информацията на уебсайта или елемента, който първоначално е задал "Cookie". За да научите повече за тези технологии и как работят те, моля, посетете например сайта allaboutcookies.org.
Защо използваме Cookies?
Използваме Cookies в сайта, за да ви осигурим по-лесна работа. В следващия раздел ще можете да прегледате своите опции за управление на Cookies.
Основни функции
Тези Cookies са от съществено значение за функционирането на нашия уебсайт и ключови за улесняването на работата ви с тях. Можете да навигирате без прекъсвания, тъй като ще бъдат запомнени например избраните от вас език и държава, а удостоверяването за някои части от домейна ще бъде запазено.
Подобряване на сайта
Тези Cookies ни позволяват да подобряваме своите уебсайтове, като събират информация за това, как се използват те. Ние анализираме данни, за да установим например броя на уникалните потребители, четящи дадена статия (за да знаем кои материали са популярни), или дали даден видеофайл е бил изгледан докрай или само до средата. Също така се интересуваме къде се получава достъп до нашето съдържание, за да знаем как да организираме сайтовете си за оптимално удобство на потребителя. Броим кликванията върху "Like" и "Tweet" и следим какво съдържание от сайтовете ни е било споделяно или използвано като препратка.
Персонализация Тези Cookies ни помагат да направим съдържанието възможно най- персонализирано, като например ви показваме целеви банери или подходящи препоръки. Проучваме какъв тип препращане е било използвано, за да бъдат достигнати нашите сайтове, например имейл кампания или връзка от препращащ сайт, така че да изчислим ефективността на своите промоции и рекламни кампании.

Как мога да управлявам Cookies? Можете да прегледате наличните опции за управление на Cookies в своя браузър. Браузърът може да бъде използван за управление на Cookies, свързани с основни функции, подобряване на сайта, персонализация и рекламиране.

Различните браузъри използват различни
начини за деактивиране на Cookies, но обикновено те се намират в менюто Tools или Options. Можете да прегледате и менюто за помощ на браузъра си. Освен че управляват Cookies, браузърите обикновено ви позволяват да контролирате файлове, подобни на Cookies, например Local Shared Objects, като активирате режима за поверителност на браузъра си.
Колко време пазим информацията? Това зависи от типа на Cookies. Валидността на сесийните Cookies изтича, когато затворите браузъра. Постоянните Cookies, включително Local Shared Objects (“Flash cookies"), обикновено са с валидност от два месеца до няколко години.
Възможно е деактивирането на Cookies да ви попречи да използвате определени зони от уебсайта. Ако изтриете своите Cookies от браузъра, възможно е да се наложи да преинсталирате Cookies за отказване.

Ако имате въпроси може да се свържете с нас на e-mail:
office@sdsvarna.net,Адрес:Варна, бул. "Княз Борис I" 46,Тел:052 600 665

Затвори